2. Aspectes jurídics del periodisme de dades

2.1. El govern obert

2.1.1. Introducció

El govern obert fa referència als mecanismes que permeten que les administracions públiques i la ciutadania puguin treballar plegats en la generació de valor públic.

El govern obert persegueix enfortir les relacions entre les administracions públiques i la ciutadania mitjançant la transparència de les administracions públiques i la participació i la col·laboració ciutadana amb l’ús intensiu dels mitjans electrònics. Per diferents mecanismes, les administracions públiques informen la ciutadania sobre la seva activitat i n’escolten les preferències i les opinions implicant-la en el disseny i la implementació de les polítiques públiques. El govern obert es basa en l’ús intensiu de la tecnologia i implica l’impuls de la innovació en les administracions públiques.

Així, doncs, el govern obert és transparent, és a dir, facilita a la ciutadania informació sobre les activitats que duen a terme les administracions públiques, les decisions que prenen i com les prenen, i com es gestionen els recursos públics.

El govern obert també és participatiu, és a dir, escolta les necessitats que expressa la ciutadania i en facilita la implicació en la presa de decisions públiques per mitjà d’espais que permetin el diàleg i la deliberació.

La legislació vigent recull els principis de transparència i de participació. Algunes normes fins i tot fan referència al govern obert i preveuen mecanismes específics. Un exemple el trobem en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, que defineix el govern obert com «les mesures per a establir una relació i un diàleg permanents i bidireccionals entre l’Administració i les persones a l’hora de definir i d’aplicar les polítiques públiques, i per a introduir i desenvolupar instruments de participació i de col·laboració ciutadana en els assumptes públics».