3. Fonts d’informació i mecanismes d’obtenció de dades

3.4. La llei de transparència

3.4.1. Introducció

Si cap de les fonts públiques disponibles reuneix les dades desitjades sempre queda l’alternativa de formular una petició d’informació pública.

Es tracta d’un mecanisme que disposa l’Estat per tal de demanar accés a qualsevol informació pública que estigui en mans de les institucions. És un mecanisme que a Catalunya es regeix per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a Espanya per la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

Ambdues lleis consideren informació pública tots aquells continguts o documents, sigui quin sigui el format o el suport, que estan en mans de les administracions públiques.