4. Anàlisi de dades

4.2. La importància d’ordenar bé un full de càlcul

4.2.1. L’estructura de les dades

L’estructura del data set o conjunt de dades ha de respondre únicament a la voluntat periodística. Abans de començar a recollir les dades és imprescindible plantejar-se quines preguntes volem que respongui el conjunt de la informació. Segons «l’entrevista» que vulguem fer en el full de càlcul, caldrà incloure uns camps o uns altres, i estructurar les files i les columnes d’una manera o d’una altra. Es tracta d’un plantejament previ que cal fer tant si les dades han estat obtingudes per una font tercera, per exemple l’Administració pública, com si han estat recollides manualment pel periodista.

En el cas de dades provinents de fonts terceres, a més a més, caldrà tenir en compte que sovint estan estructurades segons els interessos i l’objectiu de la font, no des d’un punt periodístic. Per això també és important replantejar-se si és pertinent, o no, reestructurar les columnes i les files en funció de les necessitats periodístiques, i no només això, sinó que un cop comprovat que tots els camps siguin correctes, s’haurà de «netejar» i disposar la informació de forma adequada per a poder analitzar-la correctament.