4. Anàlisi de dades

4.3. Eines i mecanismes d’anàlisi

4.3.2. Filtrar i ordenar

El primer pas a l’hora de començar a treballar amb les dades ja netes serà posar les opcions per a ordenar de menor a major. És molt important que prèviament les dades hagin estat tractades i col·locades en la disposició correcta. Procedir al filtratge de dades sense que hagin estat tractades prèviament pot portar a errors que ens faran extreure conclusions equivocades.

Per tant, i seguint amb l’exemple de l’adjudicació dels concursos públics: seleccionarem les columnes que contenen dades, farem clic en el menú de «dades», i marcarem l’opció «filtre».

Aplicació de filtres

D’aquesta manera, apareixerà en la primera fila de cada columna una fletxa que en fer-hi clic ens permetrà les següents opcions:

  • Ordenar de més a menys, i de menys a més, tant en ordre alfabètic com numèric.
  • Ordenar per color, en el cas que hi hagi caselles d’un color determinat.
  • Aplicar filtres de coincidència. És a dir, escollir visualitzar només les opcions determinades que ens puguin interessar, tant si és un valor concret, si són valors que siguin superiors a una xifra determinada, o que comencin o acabin per un caràcter concret.
Aplicació de filtres de coincidència

Però més enllà de veure màxims, mínims i filtrar per valors concrets, les opcions d’anàlisi per mitjà dels filtres són certament limitades.