5. Redacció i visualitatzació

5.2. Tipologia de peces periodístiques: els gèneres periodístics

5.2.1. Introducció

En termes generals, existeixen tres gèneres periodístics que es divideixen en tres grans blocs, en funció de la implicació de l’autor amb el text: el gènere informatiu, el gènere interpretatiu i l’opinió. Aquests gèneres també impliquen un menor o major grau de creativitat i de subjectivitat. A continuació fem un recull dels principals trets característics dels tres gèneres i subgèneres que identifica Sonia F. Parrat (2008).

Font: Sonia F. Parrat (2008).
Font: Sonia F. Parrat (2008)