5. Redacció i visualitatzació

5.2. Tipologia de peces periodístiques: els gèneres periodístics

5.2.2. Gènere informatiu

5.2.2.1. Introducció

Idealment, el paper del redactor en els gèneres informatius o noticiosos ha de ser el d’un mer observador de la realitat. Té una implicació mínima en el fet noticiós i la seva tasca consisteix en descriure els fets de la manera més objectiva possible (assumint que l’objectivitat no existeix). Se li exigeix veracitat, contrastar la informació i aportar-hi pluralitat. Aquesta darrera exigència és bàsica: mai s’ha de donar per vàlida ni recollir en exclusiva ni la versió oficial dels fets ni una única veu; per a redactar una bona informació el redactor s’ha d’encarregar que la peça reculli fidelment les diferents “cares de la veritat”.

A grans trets, totes les informacions contenen els següents elements:

  • Estan encapçalades per un titular (que a vegades va acompanyat d’un avantítol, per situar geogràficament o temàticament la informació; i/o un subtítol, que acostuma a complementar el titular). El títol de la informació ha de ser breu –el nombre de paraules depèn del mitjà en què es treballi, però mai convé superar el parell de línies–, clar i atractiu. la seva funció és la d’aportar un resum de la informació que trobarem al cos de la informació.
  • El lead o entradeta.
  • El cos, que desenvolupa i completa la informació seguint l’esquema de la piràmide invertida, és a dir, explicant els fets en ordre d’importància decreixent, deixant les dades més secundàries pel final. La informació es divideix en paràgrafs que han d’estar interrelacionats temàticament entre si, però que han de ser independents a nivell gramatical. En el cos del text s’amplia la informació del lead i se n’aporta de nova, s’afegeixen declaracions de les persones implicades amb la notícia i s’hi aporta context.
  • La notícia és la peça que caracteritza aquest gènere, malgrat que la seva extensió, contingut o enfocament pot variar, creant diferents tipologies de peces informatives, com veurem tot seguit.

5.2.2.2. La notícia

“La funció d’un diari consisteix en descobrir informació nova sobre assumptes d’interès general i transmetre-la als lectors amb la major rapidesa i precisió possibles, de manera veraç i equànime”.

David Randall

 

“La funció primordial d’un diari és recollir notícies i, fins i tot a risc de la seva pròpia existència, garantir que es transmetin sense desvirtuar-les. La veritat no es pot deformar amb el que es diu o no es diu, ni amb la manera de presentar-ho”.

Això ho escrivia, per la seva banda, el periodista C. P. Scott, director del Manchester Guardian el 1921. A aquesta cita, hi afegia: “cadascú és lliure de comentar el que vulgui, però els fets són sagrats”.

Les notícies són l’element del que es nodreixen els mitjans de comunicació, i tenen les següents característiques:

  • Són quelcom inusual. “Que un gos mossegui un home no és notícia; ho és que un home mossegui un gos”. Aquest és el clàssic exemple que citen els professors de primer curs a les facultats de periodisme, però les notícies són més que això.
  • Tenen valor informatiu perquè aporten novetat, coses que la gent no ha escoltat abans.
  • És fonamental que recullin temes d’interès públic: No només temes que tinguin un impacte en la vida pública sinó també temes que siguin d’interès per al públic.

Pel que fa a les tipologies, es distingeixen quatre varietats relacionades amb el grau de profunditat de la notícia o de la peça informativa:

1) El breu: Una informació curta d’un assumpte sense gran importància que s’insereix en un racó de la pàgina del diari o del web, amb un titular poc elaborat i sense fotografia. La seva funció és la d’informar sobre un fet d’actualitat i el seu redactor es distancia al màxim del que està explicant. Sovint es firma com a “redacció” i moltes vegades la notícia prové d’una agència d’informació, com l’ACN o l’agència Efe, per exemple.

2) Peça informativa bàsica: Tracta d’un assumpte concret de l’actualitat. No compta amb cap afegit ni cap text complementari però porta, sovint, una fotografia o una infografia. La seva funció també és purament informativa i la implicació de l’autor és mínima.

3) Informació múltiple: Diverses informacions connectades entre si que es publiquen en una mateixa pàgina en un diari imprès, o sota un element gràfic que indiqui que estan interrelacionades, en cas que es publiquin en un mitjà digital. Compleix una funció informativa i el grau d’implicació de l’autor és baix però més gran que en les anteriors peces.

4) Informació reportatjada: Es tracta d’un text informatiu redactat amb un enfocament més pròxim al reportatge que ha agafat presència a la premsa per intentar captar l’atenció del lector. No s’ha de confondre aquestes peces amb els reportatges, perquè les informacions reportatjades comuniquen fets d’estricta actualitat i la implicació de l’autor és menor que en el cas del reportatge, tot i que a vegades conté certes dosis d’interpretació. Una peça d’aquest tipus acostuma a anar acompanyada de notícies complementàries, que hi aporten noves dades, o d’un text interpretatiu, una petita entrevista o fins i tot un text d’opinió. També l’acompanyen fotografies o infografies.