2. Aspectes jurídics del periodisme de dades

Introducció

En aquest apartat es fa una aproximació als principals aspectes jurídics que cal tenir en compte quan es duu a terme periodisme de dades.

El periodisme de dades està estretament vinculat a l’accessibilitat i a la disponibilitat de dades que produeixen les administracions públiques, i que difonen en el marc de les polítiques de govern obert i de les lleis de transparència. A mesura que les administracions públiques s’obren a la ciutadania i expliquen millor el que fan, els periodistes també tenen més facilitat per a accedir a dades que són una font important a l’hora de dur a terme l’activitat professional.

Des d’aquesta perspectiva, la principal qüestió que es tracta en aquest apartat és la vinculada a l’accés a les dades que produeixen les administracions públiques, que, en l’actualitat, constitueix una de les principals fonts utilitzades en el periodisme de dades. La legislació vigent preveu diferents mecanismes pels quals els periodistes poden accedir a les dades de les administracions públiques, i determina uns límits que seran analitzats.

També es farà referència a altres qüestions que emmarquen l’activitat dels periodistes de dades, com són el fonament de l’activitat periodística basat en les llibertats d’informació i d’expressió, i les normes que regeixen l’activitat periodística.

Els objectius són els següents:

  1. Identificar les normes que regulen la difusió, l’accés i la reutilització de les dades que produeixen les administracions públiques.
  2. Conèixer els fonaments de la llibertat d’expressió i la llibertat d’informació, i els seus límits.
  3. Contextualitzar les normes que regulen l’exercici de la professió periodística.