4. Anàlisi de dades

4.4. L’anàlisi visual

4.4.1. Introducció

En aquesta unitat treballarem amb l’arxiu: Grafics.

Ara per ara hem vist com fer una anàlisi de dades mitjançant taules dinàmiques, càlculs estadístics i fórmules específiques, però hi ha un altre tipus d’anàlisi que fins ara no hem tractat: l’anàlisi visual. Fer gràfics com a mètode d’exploració de dades ens pot permetre trobar tendències i patrons que d’altra banda serien difícils de localitzar.

Hi ha programes específics, com Tableau o Quadrigram que permeten un ventall molt ampli de gràfics amb els quals es poden explorar les dades d’una manera diferent. Però sense anar més lluny, l’Excel ofereix unes possibilitats de gràfics amb els quals també es pot explorar el conjunt de dades des d’una altra perspectiva. Abans de veure’n el funcionament, donem un cop d’ull a la interfície gràfica d’aquesta part del Microsoft Excel.

Interfície gràfica del software Excel

El primer bloc, el de tipologia de gràfic, fa referència al tipus de visualització que volem dur a terme: barres, línies, colors, àrees, dispersió. La idoneïtat de cada gràfic es tractarà específicament en l’assignatura de visualització.

El segon bloc és l’espai reservat per als «minigràfics», que no treballarem en profunditat ja que les opcions dels gràfics del primer bloc ja contenen totes les opcions que podem necessitar per a fer una anàlisi visual.

El tercer bloc serveix per a modificar la relació de les dades amb el gràfic, és a dir, per a ampliar o restringir les files i les columnes seleccionades, i per a intercanviar el valor que tenen en els gràfics. Finalment, el darrer bloc serveix per a modificar qüestions estilístiques i de disseny un cop tenim fets els gràfics.